top of page

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY EDUKACYJNEJ

MENTALIST.PL

 

§ 1.

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników z platformy edukacyjnej mentalist.pl

 2. Platforma edukacyjna Mentalist dostępna jest pod adresem: https://www.mentalist.pl.

 3. Platforma edukacyjna Mentalist administrowana i prowadzona jest  przez spółkę Mentalist Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Czarnieckiego 2c/7, w Kołobrzegu 78-100, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 0000838804, NIP: 1133013769, REGON: 3859619422, adres poczty elektronicznej: hello@mentalist.pl zwany w dalszej części usługodawcą.

 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez platformę edukacyjną Mentalist jest usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są  na podstawie i w celach, które zostały opisane w treści  polityki prywatności dostępnej na stronie https://www.mentalist.pl.

 

§ 2.

Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Platforma edukacyjna Mentalist  – platforma edukacyjna administrowana i prowadzona przez usługodawcę i dostępną pod adresem: https://www.mentalist.pl. Na platformie edukacyjnej Mentalist dostępne są treści bezpłatne (rozmowy) oraz odpłatne (warsztaty i webinary).

 2. Usługodawca- Mentalist Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Czarnieckiego 2c/7, w Kołobrzegu 78-100, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 0000838804, NIP: 1133013769, REGON: 3859619422.

 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna, która utworzyła konto w platformie edukacyjnej Mentalist, w tym korzystająca z płatnych treści dostępnych na platformie.

 4. Umowa sprzedaży zawarta na odległość- to zawarta na odległość umowa sprzedaży płatnych usług dostępnych na platformie edukacyjnej Mentalist zawarta z osoba fizyczną w rozumieniu art. 2 pkt 1 z dnia 30. 05.2014r. o prawach konsumenta.

 5. Warsztaty- dostępne w ramach płatnych treści platformy edukacyjnej Mentalist warsztaty edukacyjne odbywające się online lub stacjonarnie.

 6. Bilet- dostęp do płatnej treści platformy edukacyjnej Mentalist uprawniający do udziału w warsztatach.

 7. Rejestracja – utworzenie w platformie edukacyjnej Mentalist konta użytkownika uprawniającego do dostępu  do treści publikowanej na platformie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

 8. Konto – oznaczone nazwą użytkownika konto, do którego użytkownik loguje się za pośrednictwem swojego konta Google, Facebooka lub  indywidualnego loginu i hasła utworzone w platformie edukacyjnej Mentalist. Na koncie użytkownika gromadzone są dane dotyczące użytkownika, zakupionych biletów na warsztaty, wykłady i abonamentu.

 9. Klient- użytkownik platformy lub osoba fizyczna, która wykupiła dostęp do usług płatnych dostępnych na platformie edukacyjnej Mentalist.

 10. Świadczenie usług drogą elektroniczną- świadczenie przez usługodawcę na rzecz klienta w związku z wykupieniem usług płatnych na platformie usług edukacyjnych drogą elektroniczną.

 11. Hasło – ciąg znaków (niejawny, znany tylko użytkownikowi), niezbędny do autoryzowanego dostępu do konta i korzystania z zasobów platformy edukacyjnej Mentalist.

 12. Regulamin –regulamin korzystania z platformy edukacyjnej Mentalist.

 13. Zamówienie – czynność podejmowana przez zarejestrowanego użytkownika platformy, polegająca na wyborze i zakupie dostępu do płatnych treści na platformie, zmierzająca  do zawarcia z usługodawcą umowy sprzedaży na odległość na warunkach wskazanych w niniejszym regulaminie.

 14. Formularz Kontaktowy – formularz dostępny na platformie edukacyjnej Mentalist, który umożliwia użytkownikowi kontakt z usługodawcą.

 

§ 3.

Wymagania techniczne

 

 1. ​W celu korzystania z platformy edukacyjnej Mentalist, w tym uczestnictwa w organizowanych za jej pośrednictwem ​warsztatach i wykładach niezbędne jest korzystanie z:

 1. Komputera, tabletu, smartfona lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do internetu i systemem antywirusowym;

 2. Aktualnej wersji przeglądarki internetowej (co najmniej Internet Explorer 7, Firefox 3.x, Safari 4.x, Google Chrome) z zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player;

 3. Indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail, konta Google lub Facebook​ (wymaganego do rejestracji i zalogowania w platformie edukacyjnej Mentalist);

 1. Warsztaty realizowane są za pośrednictwem platformy komunikacyjnej Zoom, do której dostęp otrzymują użytkownicy.

 2.  W trakcie udziału w warsztatach online dobrą praktyka polecaną przez usługodawcę jest: ograniczenie liczby podawanych danych poprzez posługiwanie się pseudonimem lub adresem e-mail, ustawienie zamazywania ekranu, logując się na warsztaty wyłączyć kamerkę i mikrofon i włączyć gdy będą potrzebne.

 

§ 4.

Dostęp do platformy

 

 1. Osoba fizyczna wyrażająca chęć utworzenia konta w platformie edukacyjnej Mentalist może utworzyć swoje indywidualne konto za pośrednictwem posiadanego konta Google, konta na Facebooku oraz posługując się swoim adresem e-mail i ustawionym przez siebie hasłem. Ponadto utworzenie konta jest jednoznaczne z zaakceptowaniem treści niniejszego regulaminu.

 2. Użytkownik platformy edukacyjnej Mentalist może każdorazowo uzyskać dostęp do platformy logując się za pośrednictwem konta Google. Facebook oraz adresu e-mail (login)  i hasła.

 3. Utworzenie konta w platformie jest niezbędne do zakupu udziału w warsztatach, wykładach.

 4. Konto użytkownika platformy powinno być wykorzystywane tylko przez niego.

 5. Użytkownik odpowiedzialny jest za właściwe używanie loginu i hasła do logowania oraz konta Google i Facebooka.

 6. Jeżeli użytkownik podejrzewa, że hasło, login, dane do logowania za pośrednictwem konta Google lub Facebooka znalazły się w posiadaniu nieuprawnionej osoby, zobowiązany jest natychmiast zmienić dane lub sposób logowania do konta. Hasło i dane do logowania za pomocą konta Google lub Facebooka stanowią poufną informację, chronioną przez użytkownika.

 7. Każde konto użytkownika posiada moduł profilu, w którym zawarte są dane i informacje wprowadzone i udostępnione przez niego.

 8. Użytkownik platformy ma prawo do usunięcia swojego konta w platformie. Żądanie usunięcia konta zgłosić należy na adres e-mail hello@mentalist.pl. W przypadku usunięcia konta na żądanie Użytkownika lub Klienta, uiszczone wcześniej opłaty za udział w Kursie nie podlegają zwrotowi w całości lub części.

 9. Usługodawca usuwa konto użytkownika, który zgłosił takie żądanie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania żądania. Fakt usunięcia konta potwierdza, przesyłając e-maila do użytkownika.

 10. Usługodawca dokona usunięcia konta użytkownika bez jego zgody w następujących przypadkach: a) nieprzestrzegania przez użytkownika postanowień Regulaminu, b) podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych przez użytkownika, c) korzystania przez użytkownika platformy  w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa czy zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje.

 

§ 5.

Funkcjonowanie platformy

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za modyfikacje, utratę danych wprowadzonych przez użytkownika w jego profilu na koncie, do których doszło na skutek utraty lub niewłaściwego zabezpieczenia loginu, hasła, danych do logowania do Google lub Facebooka.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu użytkowników do platformy z powodu siły wyższej. O zaplanowanej przerwie technicznej usługodawca poinformuje użytkownika.

 

§ 6.

Usługi dostępne na platformie

 

 1. Na platformie dostępne są usługi, z których użytkownik odpłatnie może korzystać. W szczególności są to warsztaty, wykłady.
 2. Wraz z dokonaniem zakupu tych usług dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży na odległość i rozpoczyna się świadczenie wykupionych usług elektronicznie. Umowa i świadczenie usług drogą elektroniczną ulega zakończeniu w momencie zakończenia warsztatów zgodnie z harmonogramem.

 3. Zakup dostępu do warsztatów online możliwy jest za pośrednictwem platformy poprzez zakup biletu uprawniającego do udziału w warsztatach. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów.

 4. Wykłady online sa dosępne za darmo.

 5. Dokonując zakupu płatnych treści platformy klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią polityki prywatności oraz niniejszy regulaminem i zaakceptować ich treść.

 

§ 7.

Prawa i obowiązki użytkownika i klienta

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z platformy  i jej funkcjonalności zgodnie z przepisami prawa oraz  postanowieniami niniejszego regulaminu.

 2. Użytkownik platformy oraz klient nie mogą korzystać z platformy i jej funkcjonalności w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych użytkowników oraz wykładowców. Zabronione jest  zamieszczanie lub rozpowszechnianie za pośrednictwem platformy treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste osób, o których mowa w ust. 2.

 3. Użytkownik platformy odpowiada za wprowadzenie zmian danych w profilu platformy, jeżeli uległy one zmianie.

 4. Użytkownik platformy oraz klient nie mogą kopiować, nagrywać wykładów, warsztatów i udostępniać ich w internecie. Zabronione jest również wykonywanie zrzutów treści zamieszczonych na stronie, zdjęć i udostępnianie ich w intenecie lub na innych stronach.

§ 8.

Ceny i płatność

 1. Wszystkie ceny podane na Platformie szkoleniowej wyrażone są w polskich złotych oraz są cenami brutto (zawierają podatek VAT 23%). Klient uiszcza cenę brutto. 

 2. Płatności mogą być dokonywane wyłącznie w walucie PLN.

 3. Cena, podana na stronie platformy są wiążące.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen za poszczególne płatne usługi dostępne na platformie. Zmiana ceny nie może zostać dokonana w stosunku do klienta, który dokonał już wykupu usług płatnych dostępnych na platformie.

 5. Do każdego dokonanego zakupu usług, na żądanie Klienta, może być wystawiona faktura VAT. Faktura zostanie wystawiona zgodnie z danymi podanymi przez klienta.

 6. Klient dokonuje płatności za płatne usługi  na rachunek bankowy usługodawcy z wykorzystaniem metod płatności elektronicznej dostępnych na platformie.

 7. W przypadku nieotrzymania przez usługodawcę zapłaty lub otrzymania jej w niepełnej wysokości, usługodawca nie wykona usługi.   

§ 8.

Realizacja zakupionych usług

 1. Użytkownik, który chce uczestniczyć w organizowanych za pośrednictwem  platformy warsztatach, wykładach zobowiązany jest być zarejestrowanym użytkownikiem platformy i wykupić dostęp do płatnych usług.

 2. Zawarcie umowy o świadczenie usług płatnych elektronicznie następuje poprzez złożenie przez użytkownika ich zamówienia za pomocą formularza zamówienia dostępnego na stronie platformy i dokonanie zapłaty. W formularzu zamówienia użytkownik wskazuje: obowiązkowo - imię i nazwisko, adres mailowy oraz dane niezbędne do wystawienia faktury, jeżeli zgłasza żądanie jej otrzymania

 3. Po wypełnieniu formularza zamówienia użytkownik wybiera przycisk „Zamawiam” i dokonuje opłaty za wybrane usługi.

 4. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji w momencie przesłania klientowi informacji zawierającej potwierdzenie wykupu usług na adres mailowy klienta.

 5. Dostęp do opłaconych płatnych usług zostaje udostępniony po zaksięgowaniu opłaty na rachunku bankowym usługodawcy. Klient otrzyma wówczas informacje o dostępie do płatnych usług platformy.

 6. Udział w warsztatach realizowany będzie zgodnie z harmonogramem ich prowadzenia opublikowanym na stronie platformy.

 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramów warsztatów dostępnych na platformie z ważnych przyczyn lub usterek technicznych. O każdej zmianie harmonogramu warsztatów  po jego wykupieniu, klient zostanie poinformowany na adres e-mail. 

 

§ 9.

Reklamacja płatnych usług i działania platformy

 1. Każdy uczestnik warsztatów oraz osoba, która wykupiła inne płatne usługi świadczone elektronicznie dostępne na platformie ma prawo do złożenia reklamacji dotyczących tych usług w terminie 14 dni od zakończenia warsztatów lub wykupu usług płatnych.

 2. Każdy użytkownik platformy ma prawo zgłosić usługodawcy nadużycia w działaniu i korzystaniu platformy.

 3. Reklamacje należy kierować pocztą elektroniczną na adres hello@mentalist.pl.

 4. Reklamacja powinna zawierać jego imię, nazwisko, adres e-mail, nazwę warsztatów, dokładne dane wykupionej płatnej treści dostępnej na platformie, których reklamacja dotyczy, opis reklamacji, przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamację oraz oczekiwania wobec usługodawcy.

 5. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez usługodawcę w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. W przypadkach skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu, o czym zostanie zawiadomiona osoba, która złożyła reklamacje.

 6. Usługodawca zobowiązuje się powiadomić w terminie wskazanym powyżej osobę składającą reklamacje o sposobie jej rozpatrzenia.  

§ 10.

Zawracie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług elektronicznych ​

 

 1. Klient lub użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług edukacyjnych drogą elektroniczną po dokonaniu zakupu płatnych treści dostępnych na platformie. Świadczenie usług rozpoczyna się w momencie otrzymania dostępu do wykupionych usług.

 2. Usługodawca lub użytkownik może rozwiązać umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną w każdym czasie, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy.

 3. Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia swojego konta w sposób opisany w §  powyżej.

 4. Użytkownik,  klient lub usługodawca może rozwiązać niniejszą umowę wcześniej z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.  

 5. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, poinformuje o tym zarejestrowanego użytkownika na podany przez niego podczas rejestracji adres e-mail. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.

 6. W przypadku podjęcia przez usługodawcę decyzji o zakończeniu funkcjonowania platformy usługodawca w pierwszej kolejności zawiesza sprzedaż dostępu do płatnych usług platformy. Opłacone i wykupione dostępy do usług zostaną anulowane, a środki finansowe klientów i użytkowników za niezrealizowane usługi zostaną zwrócone proporcjonalnie.

 

§ 11.

Odpowiedzialność za ciągłość działania platformy

 1. Usługodawca dopełni wszelkiej staranności, aby korzystanie z platformy edukacyjnej Mentalist przebiegało bez zakłóceń i z zachowaniem ciągłości.

 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w funkcjonowaniu platformy edukacyjnej Mentalist, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości działania te będą przeprowadzane w porze nocne.

 3. Klient lub użytkownik, który na skutek usterek po stronie usługodawcy nie ma możliwości korzystania z platformy edukacyjnej Mentalist, zgłasza ten fakt za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie albo mailowo na adres hello@mentalist.pl. Usługodawca niezwłocznie podejmuje wszelkie kroki celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania platformy edukacyjnej Mentalist.

 

§ 12.

Prawa autorskie

 1. Platforma edukacyjna Mentalist jest własnością Usługodawcy. Wszystkie znaki towarowe, nazwy, zdjęcia i materiały wideo zamieszczone w platformie edukacyjnej Mentalist są własnością usługodawcy lub prawo do posługiwania się nimi przez usługodawcę wynika z odrębnych umów zawartych z podmiotami uprawnionymi.

 2. Zawarte na platformie edukacyjnej Mentalist  materiały tekstowe oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie przepisami ustawy z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych .

 3. Użytkownicy nie mają prawa, bez uprzedniej pisemnej  zgody usługodawcy, korzystać z materiałów i utworów zamieszczonych na platformie edukacyjnej Mentalist, w tym w szczególności ich kopiowania, zwielokrotniania w sposób nieuprawniony pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec usługodawcy oraz wobec autorów poszczególnych utworów.

 4. Udostępnione płatne treści platformy edukacyjnej Mentalist  są udostępniane klientowi lub użytkownikowi tylko przez okres trwania warsztatów lub czas trwania abonamentu. Klient i użytkownik mogą z nich korzystać tylko w tym czasie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

 

§ 13.

Zmiany regulaminu

 1. Usługodawca może dokonywać zmian niniejszego regulaminu.

 2. Zmiana postanowień regulaminu nie będzie powodować utraty dostępu użytkowników i klientów do platformy edukacyjnej Mentalist. Usługi zakupione przed zmianą regulaminu będą świadczone na podstawie treści, która obowiązywała przed zmianą.

 3. O zmianie treści  regulaminu usługodawca zawiadomi użytkowników posiadających konto, przesyłając informację nai ch adresy e-mail. Aktualna treść regulaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej platformy edukacyjnej Mentalist.

 4. Użytkownik lub klient, który  nie akceptuje treści zmian regulaminu, winien zawiadomić o tym Usługodawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o jego zmianie na adres hello@mentalist.pl

 5. Brak sprzeciwu klienta lub użytkownika w terminie 14 dnia od daty otrzymania wiadomości e-mail z informacją o zmianach  uważane jest za akceptacje regulaminu.

 6. Złożenie sprzeciwu przez użytkownika uznaje się za zakończenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i wniosek o usunięcie konta użytkownika.

 7. Nie stanowi zmiany niniejszego regulaminu zmiana oprawy graficznej platformy edukacyjnej Mentalist, dodanie nowych funkcjonalności, o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

§ 14.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory dotyczące funkcjonowania platformy edukacyjnej Mentalist, realizacji płatnych usług dostępnych na platformie będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów.

 2. W przypadku braku możliwości polubownego rozpatrzenia sporu rozstrzygane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę usługodawcy.

 3. Wszelkie spory pomiędzy usługodawcą, a użytkownikiem lub klientem podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji polskich sądów powszechnych.

Data aktualizacji: 8.04.2024

bottom of page