top of page

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MENTALIST.PL​

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia przez właściciela sklepu internetowego Mentalist pod adresem: https://www.mentalist.pl/shop oraz zasady korzystania ze sklepu przez klientów.

 2. Sprzedawcą i administratorem sklepu Mentalist jest spółka Mentalist Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Jana Styki 9/4, 03-938 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 0000838804, NIP: 1133013769, REGON: 3859619422, adres poczty elektronicznej: hello@mentalist.pl.

 3. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej na odległość z klientem w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30. 05.2014r. o prawach konsumenta.

 4. Informacje handlowe, reklamy produktów, cennik oraz wszelkie inne informacje o produktach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art.71 Kodeksu cywilnego.

 5. Sprzedawca stosuje Kodeks dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23.08.2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 

 

II. Definicje

Użyte w treści niniejszego regulaminu pojęcia otrzymują brzmienie:

 1. dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 2. klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną i która dokonuje zamówienia w sklepie internetowym Mentalist;

 3. konsument- osoba fizyczna oraz osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która nabyła towar w sklepie niezwiązany z prowadzoną przez niego działalnością.

 4. kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

 5. ustawa o prawach konsumenta- ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta;

 6. koszyk- wirtualny kosz na zakupy, gdzie klient sklepu dodaje towary, którymi jest zainteresowany i chce zakupić;

 7. konto – przydzielone indywidualnie  klientowi konto w sklepie internetowym Mentalist za pomocą którego dokonuje on zakupów w sklepie;

 8. sklep- sklep internetowy Mentalist dostępny pod adresem: https://www.mentalist.pl/shop;

 9. regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego Mentalist;

 10. rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez klienta konta w sklepie internetowym Mentalist;

 11. sprzedawca – spółka Mentalist jest spółka Mentalist Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Jana Styki 9/4, 03-938 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 0000838804, NIP: 1133013769, REGON: 3859619422

 12. towar – produkt dostępny w sklepie internetowym Mentalist;

 13. m)umowa sprzedaży na odległość  – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego i art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30. 05.2014r. o prawach konsumenta., zawarta pomiędzy sprzedawcą, a klientem;

 14. dostawa- dostawa przez sprzedawcę zakupionego przez klienta w sklepie internetowym Mentalist towaru;

 15. usługi – usługi świadczone przez sprzedawcę na rzecz klientów sklepu drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 16. zamówienie – oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży określające rodzaj i  ilość towaru;

III.  Założenie i usunięcie konta w sklepie internetowym Mentalist

 

 1. Konto w sklepie internetowym Mentalist zakłada się dokonując rejestracji. Warunkiem rejestracji jest akceptacja niniejszego regulaminu i wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych.

 2. Rejestracji można dokonać za pośrednictwem konta e-mail i ustawionego hasła, konta Google klienta lub konta na Facebooku.

 3. Po zalogowaniu do konta indywidualnego klient ma dostęp do listy swoich zamówień.

 4. Klient może zgłosić na adres mailowy sprzedawcy:  : hello@mentalist.pl żądanie usunięcia swojego konta w sklepie internetowym Mentalist.

 

IV. Złożenie i realizacja zamówienia

 

 1. Sklep internetowy Mentalist realizuje zamówienia wysyłkowe dla klientów na  terenie całej Polski.

 2. Przed złożeniem zamówienia klient powinien  zapoznać się z treścią niniejszego regulaminem. Fakt zapoznania się z nim potwierdza się tworząc konto w sklepie oraz składając zamówienie, jeżeli kupujący nie posiada konta w sklepie.

 3. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

 4. Zamówienia dokonuje się umieszczając wybrane produkty w koszyku i ostatecznie zatwierdzając jego zawartość.

 5. Realizacja zamówienia następuje po prawidłowym uzupełnieniu wszelkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia, potwierdzeniu go i dokonaniu płatności online.

 6. W przypadku gdy podane przez klienta dane są niewystarczające i należy je uzupełnić sklep skontaktuje się z Państwem drogą mailową celem ich uzupełnienia.

 7. Wraz z przesłaniem zamówienia i potwierdzeniem przyjęcia go do realizacji przez sprzedawcę i przesłaniem na adres mailowy kupującego następuję zawarcie umowy sprzedaży na odległość. Dla stron umowy wiążące są informacje znajdujące się na stronie sklepu w momencie zakupu (ceny, termin, sposób dostawy i jej cennik, charakterystyka i cechy towaru).

 8. Zamówienie można anulować jedynie bezpośrednio po jego złożeniu wysyłając na adres e-mail Sprzedawcy informację o jego anulowaniu.

 9. Termin realizacji zamówienia dla towarów ze sklepu wynosi kilka dni roboczych. Obok opisu towaru znajduje się informacja na temat kosztów dostawy towaru do klienta.

 

V. Ceny, warunki dostawy i formy płatności

 

 1. Ceny podane na stronie sklepu internetowego Mentalist są cenami brutto zawierającymi podatek VAT i zostały podane w walucie polskiej.

 2. Ceny poszczególnych towarów nie zawierają kosztów dostawy. Cenny kosztów dostawy dostępne są na stronie sklepu w opisie produktu. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem usług kurierskich.

 3. Cena wiążącą dla klienta jest cena, który dostępna była na stronie sklepu w momencie składania przez niego zamówienia.

 4. Klient może dokonać płatności za pośrednictwem karty płatniczej (Visa i MasterCard) , lub za pośrednictwem przelewu, PayPal. Płatność dokonywana jest online w momencie składania zamówienia.

 5. Klient za dokonany zakup może otrzymać również fakturę VAT, w tym celu składając zamówienie powinien zaznaczyć wolę jej otrzymania i podać dane niezbędne do jej wystawienia.

 

VI.  Zawarcie umowy sprzedaży

 

 1. Umowa sprzedaży na odległość zawarta za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zostaje zawarta w momencie poprawnego uzupełnienia danych niezbędnych do realizacji zamówienia i jego opłacenia.

 2. Zawarcie umowy poprzedza przygotowanie zamówienia tj. dokonanie wyboru towaru,  jego ilości oraz poprawne uzupełnienie danych niezbędnych do realizacji zamówienia i opłacenia go poprawnie.

 3. Częścią zawartej umowy sprzedaży jest niniejszy regulamin określający zasady jej realizacji.

 4. Zawierając umowę sprzedaży klient zaakceptował cenę podana na stronie internetowej sklepu w momencie dokonywania zakupu oraz cenę i warunki dostawy zakupionego towaru.

 5. Po zawarciu umowy i dokonaniu płatności następuje realizacja dostawy na adres wskazany przez klienta.

 

VII. Odpowiedzialność za dostarczone produkty

 

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar bez wad i zgodny z opisem zawartym na stronie sklepu.

 2. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za wady towaru, jeżeli klient w momencie zakupu został poinformowany o wadzie towaru i posiadał taką wiedzę.

 3. W przypadku stwierdzenia po otrzymaniu towaru wady towaru lub jego niezgodności z opisem i cechami charakterystycznymi opisanymi  na stronie sklepu internetowego Mentalist klient ma prawo do złożenia reklamacji.

 4. Zgłoszenia reklamacji dokonać należy na adres e-mail sprzedawcy: hello@mentalist.pl opisując wadę produktu lub jego niezgodność oraz swoje żądanie. Można dołączyć zdjęcia.

 5. Klient w przypadku wady towaru może żądać obniżenia jego ceny, wymiany towaru na wolny od wad i dostarczenie na koszt sprzedawcy oraz zwrotu pieniędzy za towar.

 6. Sprzedawca rozpatruje reklamację otrzymaną od klienta w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia jej otrzymania. Informacja o sposobie jej rozpatrzenia zostaje pisemnie udzielona na adres e-mail klienta. Pozostawienie reklamacji bez odpowiedzi uznawane jest za jej uznanie.

 

VIII. Odstąpienie od umowy

 

 1. Klient będący konsumentem zgodnie z definicją z pkt I regulaminu może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny składając oświadczenie o takiej treści na adres mailowy sprzedawcy: hello@mentalist.pl w terminie 14 dni.

 2. Bieg terminu 14 dni rozpoczyna się od dnia dostarczenia towaru do klienta.

 3. Oświadczenie klienta o odstąpieniu od umowy zawierać powinno: imię, nazwisko konsumenta, data zawarcia umowy sprzedaży, adres korespondencyjny, podpis i datę klienta, informację zakupu jakiego towaru dotyczy odstąpienie, dane adresata czyli sprzedawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 4. Prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi, gdy przedmiotem umowy jest towar dostarczony w opieczętowanym opakowaniu, który po jego otwarciu nie można zwrócić ze względu na zdrowie lub ze względów higienicznych.

 5. Sprzedawca potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu przesyłając informację o jego otrzymaniu do kupującego.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru do sprzedawcy.

 7. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu zwrócić klientowi poniesione przez niego koszty zakupu towaru.

 8. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem kosztów zakupu towaru do momentu otrzymania od konsumenta zwrotu towaru, otrzymania od konsumenta potwierdzenia odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze.

 10. 10.Konsument ma obowiązek zwrotu rzeczy niezwłocznie do sprzedawcy, jednak nie później niż przed upływem 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży zawartej na odległość. Konsument ponosi koszty zwrotu rzeczy do sprzedawcy.

 11. 11.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, do której zwrotu jest zobowiązany.

 

IX. Reklamacja usług świadczonych drogą elektroniczną i działania sklepu

 

 1. 1.Klient może zgłaszać reklamacje w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną na adres poczty e-mail sprzedawcy : hello@mentalist.pl.

 2. 1.W treści reklamacji klient powinien wskazać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

 3. 2.Sprzedawca zobowiązuje się rozpoznać niniejsza reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania informując o sposobie jej rozpatrzenia klienta na jego adres e-mail.

 4. 3.Klient może zgłaszać również uwagi i nieprawidłowości w działaniu sklepu internetowego bezpośrednio do sprzedawcy na jego adres mailowy: hello@mentalist.pl. Sprzedawca niezwłocznie dokona ich usunięcie i poinformuję klienta o przyjęciu zawiadomienia i ich usunięciu.

 

X. Działanie sklepu

 

 1. Wszelkie nazwy, domena, materiały tekstowe i zdjęcia publikowane na stronie sklepu stanowią własność sprzedawcy lub jest on uprawniony do ich korzystania na podstawie odpowiednich umów zawartych z podmiotami posiadającymi prawa do dysponowania nimi.

 2. Sprzedawca ma prawo do organizacji promocji, udostępniania kodów rabatowych, których warunki każdorazowo zobowiązuje się  publikować na stronie sklepu.

 

XI. Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy regulamin może podlegać aktualizacji. Wszelkie jego zmiany będą publikowane na stronie internetowej sklepu.

 2. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie 2 dni od jego publikacji.

 3. Wszelkie spory dotyczące pomiędzy sprzedawcą, a klientem sklepu internetowego Mentalist, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów.

 4. W przypadku braku możliwości polubownego rozpatrzenia sporu rozstrzygane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę sprzedawcy.

 5. Wszelkie spory pomiędzy sprzedawcą, klientem podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji polskich sądów powszechnych.

 6. Klient może skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego rzecznika konsumentów.

 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

 

Załącznik nr 1

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

– Adresat [w tym miejscu wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzecz:………

– Data zawarcia umowy i odbioru rzeczy

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta

– Podpis konsumenta  (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

Data aktualizacji: 25.03.2022

bottom of page